Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

7 start-upów, które zrewolucjonizują nasz sposób odżywiania

  • Dietetyka

dodano: 18 lipca 2014

Zdro­wiej, ta­niej i bez krzyw­dze­nia zwie­rząt. Ale czy na pewno smacz­niej? Jak bę­dzie wy­glą­da­ło je­dze­nie przy­szło­ści jeśli te start-upy od­nio­są ko­mer­cyj­ny suk­ces?

 

Mięso z dru­kar­ki 3D, masło z alg, chip­sy z in­sek­tów czy we­gań­skie sery. To tylko kilka po­my­słów mło­dych przed­się­bior­ców na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nie spo­so­bu w jaki się od­ży­wia­my. I nie cho­dzi o po­my­sły, które nigdy nie do­cze­ka­ją się re­ali­za­cji. Wiele z nich już otrzy­ma­ło fi­nan­so­we wspar­cie, bo bran­ża spo­żyw­cza wzbu­dza coraz więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie wśród fun­du­szy ven­tu­re ca­pi­tal.

 

Dane ra­por­tu CB In­si­ghts wska­zu­ją, że tylko w 2013 r. za­in­we­sto­wa­ły one w start-upy zwią­za­ne z je­dze­niem i pi­ciem ponad 146 mln dol. To wzrost o 123 proc. w po­rów­na­niu z ro­kiem 2009. Choć wy­da­wa­ło­by się, że nowe firmy nie­wie­le mogą wnieść do bran­ży, oprócz no­wych metod do­sta­wy czy two­rze­nia ko­lej­nych marek w ra­mach ist­nie­ją­cych już na rynku od lat pro­duk­tów, oka­zu­je się, że także w tym sek­to­rze jest mnó­stwo miej­sca na in­no­wa­cyj­ność.

 

Modern Meadow czyli wołowina z drukarki
Co robią?: Modern Meadow hoduje skórę i mięso w warunkach laboratoryjnych pobierając niewielkie wycinki (biopsje) z ciała zwierząt i nie robiąc im krzywdy. Na zatwierdzenie przez FDA – amerykańską agencję ds. żywności i leków, czeka już wołowina z drukarki 3D. Finansowanie: W 2013 r. 10 mln dol. o Horizons Ventures. Wcześniej od Sequoia Capital i współzałożyciela Pay Pala Petera Thiela

Tylko w ubie­głym roku wspar­cie otrzy­ma­ły takie firmy jak Soy­lent pro­du­ku­ją­cy zdro­wy sub­sty­tut je­dze­nia w prosz­ku oraz Aloha, firma, która chcia­ła­by pro­du­ko­wać żyw­ność bę­dą­cą zdro­wą al­ter­na­ty­wą dla wy­two­rów ta­kich kor­po­ra­cji jak Ne­stle. Póki co w jej ofer­cie można zna­leźć sok w prosz­ku i ze­staw wi­ta­min.

 

Jed­nym z naj­ak­tyw­niej­szych w sek­to­rze fun­du­szy jest Kho­sla Ven­tu­res, w któ­re­go port­fo­lio jest aż pięć spo­żyw­czych start-upów w tym wspo­mnia­na Aloha i Hamp­ton Creek Foods – pro­du­cent ro­ślin­ne­go sub­sty­tu­tu jajek.

 

 

źródło: pierwszymilion.forbes.p

Skip to content