Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kosmetologia II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

498 zł / rata

Sylwetka absolwenta

Koncepcja kształcenia na kierunku Kosmetologia (studia II stopnia):

Zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W programie kształcenia dla kierunku Kosmetologia (studia II stopnia) zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie:

powstrzymywania procesów starzenia skóry,

bezpiecznego stosowania preparatów kosmetycznych,

profesjonalnej diagnostyki skóry, pielęgnacji skóry i jej wytworów,

twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała,

udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry zmienionej chorobowo,

postępowania interdyscyplinarnego i konsultacji z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta.

Ważne

Warunkiem niezbędnym do kompleksowego udzielania świadczeń przez kosmetologa jest posiadanie wiedzy na temat wszystkich możliwych technik i metod zabiegowych stosowanych w celu poprawy jakości stanu skóry, aby mógł dobierać metodę i technikę najdogodniejszą dla klienta pod kątem nie tylko istniejących wskazań i przeciwwskazań, ale także np. zasobności finansowej i upodobań indywidualnych. Osiągnięcie tego celu pozwoli absolwentowi na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.

 

Uzyskanie umiejętności m.in. obsługi zaawansowanego technologicznie sprzętu kosmetyczno-medycznego z wykorzystaniem m.in. fali radiowej, ultradźwiękowej, światła lasera i IPL itp., jest gwarancją skutecznego funkcjonowania w warunkach rynkowych, ponadto rozwija umiejętność poszukiwania nowych łączonych technik zabiegowych.

W wyniku realizacji specjalności absolwent pogłębi wybrane efekty kształcenia:

Podologia:

w wyniku realizacji specjalności absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w obrębie kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Kosmetologia w medycynie estetycznej:

w wyniku realizacji specjalności absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
i z widocznymi objawami starzenia, oraz maskowania defektów.

Techniki i zabiegi SPA:

w wyniku realizacji specjalności absolwent pogłębi wiedzę
i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów (ćwiczenia, masaże) uwzględniających techniki stosowane w terapii modelującej sylwetkę ciała.

Głównymi obszarami pracy zawodowej absolwenta kierunku Kosmetologia (studia II stopnia) będą:

gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, świadczące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych i porad kosmetycznych (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca – konsultant, edukator, kierownik zespołu kosmetologów),

gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca – konsultant, edukator),

fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych,

czasopisma kosmetyczne (charakter pracy: redaktor, edukator, współpraca z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia).

W związku z powyżej określonymi kwalifikacjami założone główne cele kształcenia w ramach kierunku Kosmetologia (studia II stopnia) to:

przekazanie pogłębionej wiedzy medycznej o funkcjonowaniu człowieka w zdrowiu i chorobie niezbędnej do fachowego wykonywania szerokiego wachlarza zaawansowanych technik zabiegowych,

przedstawienie ścisłego związku kosmetologii z naukami medycznymi, co pozwoli na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą zwłaszcza w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,

przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii niezbędnej do świadomego wykonywania zawodu oraz kontaktów ze specjalistami wykonującymi pokrewne zawody oraz wykształcenie umiejętności planowania i wykonywania szerokiego wachlarza specjalistycznych zabiegów kosmetycznych (pielęgnacyjno – leczniczych) zgodnie z rozpoznaniem dla każdej osoby poddawanej zabiegom  oraz  właściwego doboru metod i środków kosmetycznych dostępnych na rynku,

przekazanie pogłebionej wiedzy dotyczącej właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych składników  kosmetyku oraz wykształcenia umiejętności określania ich pożądanego i niepożądanego działania,

przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu związanego z szeroko rozumianą kosmetologią,

wykształcenie kompetencji przygotowujących do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowania badań naukowych, oraz studiów trzeciego stopnia,

wykształcenie kompetencji w zakresie relacji interpersonalnych pozwalających na nawiązywanie i utrzymywanie właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,

przygotowanie do pełnienia funkcji edukatora zdrowia i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.Efekty nauczania

Zawód kosmetolog

Podstawa kształcenia

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa odbywa się w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, opracowanych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, według których Senat Uczelni uchwala profil studiów, efekty kształcenia dla kierunku oraz obszary kształcenia, do których przypisany jest kierunek.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych, natomiast absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia z zakresu kosmetologii lub dziedzin pokrewnych.

Wcześniej nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa prowadzone na studiach I stopnia odbywało się w oparciu o standardy nauczania rekomendowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (szczegóły). W myśl standardów nauczania dotyczących studiów pierwszego stopnia oraz założeń Procesu Bolońskiego, po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent był przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia  z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych.

Syntetyczny opis zawodu

Zgodnie z opisem zawartym w „Krajowym standardzie kwalifikacji zawodowych”  przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody.

Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Kosmetolog posiada wiedzę ogólną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Do zadań kosmetologa należy diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetologicznego, zastosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonanie zabiegu z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetolog organizuje stanowiska pracy i prowadzi gabinet kosmetologiczny oraz ocenia poprawność i estetykę wykonanego zabiegu.

Cechy, jakie powinien posiada kosmetolog, to poczucie piękna, zdolności manualne, dar empatii i przekonywania. Powinien ponadto umieć wysłuchać klienta i być komunikatywny. Ważne jest również zamiłowanie artystyczne i upodobania estetyczne.

Kosmetolog znajduje zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, a także firmach kosmetycznych w dziale szkoleń, dystrybucji czy sprzedaży kosmetyków lub kontroli jakości. Może również pracować w laboratoriach, zajmujących się badaniem skuteczności działania produktów kosmetycznych lub jako wykładowca w wyższych uczelniach i szkołach kosmetycznych oraz w redakcjach profesjonalnych pism.

Klasyfikacja zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) kosmetolog jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228903.

Skip to content