Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kosmetologia I stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

6 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjackie

Cena od

199 zł / rata

Sylwetka absolwenta

Absolwent w czasie studiów pierwszego stopnia uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:
  • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
  • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
  • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
  • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Podstawa kształcenia

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa odbywa się w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, opracowanych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, według których Senat Uczelni uchwala profil studiów, efekty kształcenia dla kierunku oraz obszary kształcenia, do których przypisany jest kierunek.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych, natomiast absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia z zakresu kosmetologii lub dziedzin pokrewnych.

 

Wcześniej nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa prowadzone na studiach I stopnia odbywało się w oparciu o standardy nauczania rekomendowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (szczegóły). W myśl standardów nauczania dotyczących studiów pierwszego stopnia oraz założeń Procesu Bolońskiego, po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent był przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia  z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych.

Syntetyczny opis zawodu

Zgodnie z opisem zawartym w „Krajowym standardzie kwalifikacji zawodowych”  przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody.

Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Kosmetolog posiada wiedzę ogólną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Do zadań kosmetologa należy diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetologicznego, zastosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonanie zabiegu z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetolog organizuje stanowiska pracy i prowadzi gabinet kosmetologiczny oraz ocenia poprawność i estetykę wykonanego zabiegu.

Cechy, jakie powinien posiada kosmetolog, to poczucie piękna, zdolności manualne, dar empatii i przekonywania. Powinien ponadto umieć wysłuchać klienta i być komunikatywny. Ważne jest również zamiłowanie artystyczne i upodobania estetyczne.

Kosmetolog znajduje zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, a także firmach kosmetycznych w dziale szkoleń, dystrybucji czy sprzedaży kosmetyków lub kontroli jakości. Może również pracować w laboratoriach, zajmujących się badaniem skuteczności działania produktów kosmetycznych lub jako wykładowca w wyższych uczelniach i szkołach kosmetycznych oraz w redakcjach profesjonalnych pism.

Klasyfikacja zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) kosmetolog jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228903.

Skip to content