Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Informacja o kredytach studenckich

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowy system kredytów studenckich. Nowy system przewiduje udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy niskiej wysokości oprocentowania.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają:

 • studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia,
 • doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
 • osoby ubiegające się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej, z tym, że przed podpisaniem umowy kredytowej muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok, a wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni.
Wniosek można złożyć  w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej o odbywaniu studiów (w przypadku studentów i doktorantów) lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku kandydatów),
 • dokumenty wymagane przez bank do celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego.
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku składania wniosku o kredyt, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 3 000 zł.

 

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi zawarta umowa. Dokument będzie zawierać m.in. następujące informacje:

okres, na jaki bank udzielił kredytu,

datę rozpoczęcia wypłaty transz

sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta

sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty

wysokość odsetek od kredytu studenckiego

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich -przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Okres i warunki spłaty kredytu

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie lub zawieszenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Skip to content