Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

 

W związku z podpisaną umową z Narodową Agencją Programu Erasmus+ Śląska Wyzsza Szkoła Medyczna prowadzi rekrutację na wyjazd pracownika uczelni w celach szkoleniowych oraz na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Długość trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy.

 

Kadra musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania.

 

Środki z Programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży  i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw z uczelni zapraszającej.Wysokość przyznanego dofinansowania UE zależy od kraju, w którym realizowana będzie mobilność.

 

Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Kraje uczestniczące w programie zostały podzielone na trzy następujące grupy:

Grupa 1 – kraje o wyższych kosztach utrzymania:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 14 (Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo)

Grupa 2 – kraje o średnich kosztach utrzymania:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)

Grupa 3 – kraje o niższych kosztach utrzymania:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Macedonia Północna, Serbia, Polska, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość stawek stypendium w Programie Erasmus + dla poszczególnych projektów dostępna jest w zakładce Ważne dokumenty.

Dla Kandydatów ubiegających się o kwalifikacje na wyjazd:

Ogólne zasady rekrutacji:

 

1. Rekrutacja chętnych pracowników Uczelni na wyjazd w celach szkoleniowych lub dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:

  • do 30 marca – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń

 

Osoby zgłaszające chęć wyjazdu powinny zapoznać się z warunkami kwalifikacyjnymi i wysokością obowiązujących w danym projekcie stawek stypendialnych przed podjęciem ostatecznej decyzji o uczestnictwie w programie. – dokumenty dostępne w zakładce Ważne dokumenty.

 

W mailu należy podać informację odnośnie terminu i celu planowanego wyjazdu (wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych). W przypadku wyjazdu w celach dydaktycznych Śląska Wyższa Szkoła Medyczna musi mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią, do której planowany jest wyjazd.

 

Do wyjazdów w celach dydaktycznych uprawnieni są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wykładowców (niezależnie od rodzaju umowy).

 

Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, na której zobowiązani są do przedstawienia projektu programu nauczania lub szkolenia.

 

Pierwszeństwo wyjazdu mają pracownicy korzystający z Programu Erasmus+ po raz pierwszy.

 

Po upływie terminu przesyłania zgłoszeń Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej ustala terminy rozmów kwalifikacyjnych. Na podstawie analizy dostarczonych programów szkoleń oraz przeprowadzonych rozmów Komisja ustala listę rankingową kandydatów.

Kandydat, ubiegający się o kwalifikację na wyjazd, zgłasza chęć wyjazdu mailowo na adres erasmus@swsm.pl w wyznaczonym terminie.

Skip to content