Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

476 zł / rata

Zasady przyjęć

Wymagane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów na kierunku Dietetyka (studia II stopnia):

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka

 • weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Absolwenci tego kierunku będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w trakcie trwania rekrutacji. W przypadku niemożności stwierdzenia na podstawie przedstawionej dokumentacji oczekiwanych kompetencji kandydata, będzie on podlegał weryfikacji zgodnie z punktem 2.

Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych z obszaru nauk medycznych nauk o zdrowie i nauk o kulturze fizycznej

 • Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych np. żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka lub innych z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, oraz w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji (np. w przypadku niemożności stwierdzenia na podstawie przedstawionej dokumentacji oczekiwanych kompetencji kandydata) przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna/i lub egzamin. W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 pkt. ECTS (zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach przed rozpoczęciem studiów). Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych. Absolwenci, u których braki kompetencyjne przekroczą 30 pkt. ECTS, nie będą kierowani do odbycia obowiązkowych zajęć wyrównawczych, tym samym nie spełnią warunków przyjęcia na studia drugiego stopnia kierunku dietetyka.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Dietetyka mogą ubiegać się kandydaci spełniający kryteria opisane w jednym z powyższych punktów.

 • Ponadto od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kryterium formalne, które musi spełnić kandydat to posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i suplementu do dyplomu potwierdzającego zaliczenie w programie języka angielskiego lub, alternatywnie, posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku braku posiadania ww. dokumentów przeprowadzony zostanie test kompetencyjny w zakresie znajomości języka angielskiego.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

Dotyczy absolwentów studiów I stopnia na kierunku Dietetyka:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu oraz oryginał do wglądu.

Dotyczy absolwentów kierunków pokrewnych np.: gastronomia, żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, kierunku lekarskiego bądź innych z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu Technika żywienia i usług gastronomicznych i/lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Dietetyki (oryginały do wglądu).

Potwierdzenie zaliczenia w programie studiów języka angielskiego

 • na podstawie suplementu do dyplomu bądź certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  W przypadku braku dostarczenia powyższych dokumentów, zostanie przeprowadzony test kompetencyjny w zakresie znajomości języka angielskiego.

Skompletuj pozostałe potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

1 aktualne kolorowe zdjęcie, załączone w formie elektronicznej do formularza rekrutacyjnego, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (bez nakrycia głowy na jasnym tle).

 • Dołączenie zdjęcia do formularza jest warunkiem niezbędnym do przesłania i złożenia dokumentów. Załączone zdjęcie zostanie zweryfikowane i zaakce

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Dietetyka – pobierz druk zaświadczenia.

 • Przesłanie skierowania w formie skanu następuje wyłącznie na prośbę Kandydata wysłaną na adres: rekrutacja@swsm.pl, po uprzednim wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.
 • Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego nie później niż do dwóch tygodni od złożenia dokumentów.

kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZW typu B (strony z danymi osobowymi i zapisem o szczepieniu) oraz oryginał do wglądu.

 • Informacja o szczepieniu odnotowana jest w Książeczce zdrowia dziecka i/lub u lekarza rodzinnego. Osoby urodzone w 1996 r. i później – powinny zostać objęte programem obowiązkowych szczepień noworodków przeciwko WZW typu B. Osoby urodzone w 1986 r. i później – powinny zostać objęte programem szczepień młodzieży w wieku 14 lat.
 • W przypadku, gdy kandydat nie był poddany w/w szczepieniu, zobowiązany jest do odbycia wymaganych szczepień i dostarczenia potwierdzenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia/książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (strona z danymi osobowymi oraz z aktualnym wpisem) oraz oryginał do wglądu.

 • W przypadku gdy Kandydat nie posiada ww. orzeczenia, zobowiązany jest do jego dostarczenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) oraz oryginał do wglądu.

potwierdzenie dokonania administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie nie jest wymagane w okresie trwania promocji).

oświadczenie kandydata.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Deklarację podjęcia nauki, harmonogram płatności oraz regulamin obowiązującej promocji, Kandydaci podpisują bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy dostarczą komplet wymaganych dokumentów oraz dopełnią formalności związanych z zapisem na wybrany kierunek.

Założenie konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym SWSM bądź dostarczenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Biuro Rekrutacji
Kontakt
Godziny otwarcia
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024 r.
 • niedziela
  nieczynne

Dostarcz dokumenty pocztą tradycyjną

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

Skompletuj kserokopie wymaganych poniżej dokumentów, a na swoim profilu rekrutacyjnym pobierz i podpisz dodatkowo: Kwestionariusz osobowy, Deklarację podjęcia nauki, Harmonogram płatności oraz Regulamin obowiązującej promocji oraz oświadczenia Kandydata.

Dokumentację prześlij pocztą tradycyjną na adres: Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Pamiętaj, że dostarczając nam kserokopie swoich dokumentów, jesteś zobowiązany do okazania do wglądu ich oryginałów wraz z dowodem osobistym, nie później niż podczas odbioru legitymacji.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym SWSM w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Badania przeprowadzane przez Globiana Medical Center, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice

 

będą refundowane do wyczerpania przyznanego limitu.
Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 8:00 – 18:00 tel. 32 253 27 00
Skierowanie na badania można uzyskać mailowo po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Skip to content