Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Studia podyplomowe

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

2 semestry

Poziom

Podyplomowe

Specjalności

14 kierunków

Zasady przyjęć

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Kliknij w poniższy button, który przeniesie Cię do elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

1 aktualne kolorowe zdjęcie, załączone w formie elektronicznej do formularza rekrutacyjnego, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (bez nakrycia głowy na jasnym tle).

 • Dołączenie zdjęcia do formularza jest warunkiem niezbędnym do przesłania i złożenia dokumentów. Załączone zdjęcie zostanie zweryfikowane i zaakceptowane przez pracowników Biura Rekrutacji.

Kserokopia dyplomu (odpisu) ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia oraz oryginał do wglądu.

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku – pobierz druk zaświadczenia.

* Przesłanie skierowania w formie skanu następuje wyłącznie na prośbę Kandydata wysłaną na adres: rekrutacja@swsm.pl, po uprzednim wypełnieniu  formularza rekrutacyjnego.
* Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego nie później niż do dwóch tygodni od złożenia dokumentów.

kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZW typu B (strony z danymi osobowymi i zapisem o szczepieniu) oraz oryginał do wglądu.

 • * Informacja o szczepieniu odnotowana jest w Książeczce zdrowia dziecka i/lub u lekarza rodzinnego. W przypadku, gdy kandydat nie był poddany w/w szczepieniu, zobowiązany jest do odbycia wymaganych szczepień.

Potwierdzenie dokonania administracyjnej opłaty rekrutacyjnej

 • potwierdzenie nie jest wymagane w okresie trwania promocji.

Oświadczenie kandydata

 • Podpisane oświadczenie we wszystkich wskazanych miejscach należy dostarczyć do Biura Rekrutacji. Po weryfikacji dokumentów poszczególne punkty zostaną unieważnione.

Dodatkowe dokumenty

Wymagane od kandydatów na studia podyplomowe z zakresu Medycyny estetycznej:

Kserokopia czynnego prawa do wykonywania zawodu w Polsce oraz oryginał do wglądu

 • Wymagana jest kserokopia stron zawierających dane osobowe kandydata, adnotacje urzędowe (łącznie z pustymi stronami) oraz informację dot. Izby Lekarskiej wystawiającej dokument.

Kserokopia orzeczenia/książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • strona z danymi osobowymi i aktualnym wpisem oraz oryginał do wglądu.

Potwierdzenie dokonania administracyjnej opłaty rekrutacyjnej.

Ograniczone prawo do wykonywania zawodu nie stanowi przeszkody w podjęciu nauki.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Biuro Rekrutacji
Kontakt
Godziny otwarcia
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024 r.
 • niedziela
  nieczynne

Dostarcz dokumenty pocztą tradycyjną

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

Skompletuj kserokopie wymaganych poniżej dokumentów, a na swoim profilu rekrutacyjnym pobierz i podpisz dodatkowo: Kwestionariusz osobowy, Deklarację podjęcia nauki, Harmonogram płatności oraz Regulamin obowiązującej promocji oraz oświadczenia Kandydata.

Dokumentację prześlij pocztą tradycyjną na adres: Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Pamiętaj, że dostarczając nam kserokopie swoich dokumentów, jesteś zobowiązany do okazania do wglądu ich oryginałów wraz z dowodem osobistym, nie później niż podczas odbioru legitymacji.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

Kserokopii Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille wraz z nostryfikacją oraz oryginał do wglądu. Dostarczenie dokumentu jest warunkiem niezbędnym podczas zapisu na studia!

Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, a w przypadku braku certyfikatu przeprowadzony zostanie test kompetencyjny w zakresie języka polskiego.

Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Dodatkowe informacje

W trakcie rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – Medycyna estetyczna.
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – pozostałe kierunki.
 • Regulamin promocji „Zapisz się do 30 września 2023 – nie płać wpisowego”
Skip to content