Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka I stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

7 semestrów

Poziom

I stopnia, licencjackie

Cena od

417 zł / rata

Zasady przyjęć

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

1 aktualne kolorowe zdjęcie, załączone w formie elektronicznej do formularza rekrutacyjnego, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (bez nakrycia głowy na jasnym tle).

 • Dołączenie zdjęcia do formularza jest warunkiem niezbędnym do przesłania i złożenia dokumentów. Załączone zdjęcie zostanie zweryfikowane i zaakceptowane przez pracowników Biura Rekrutacji.

kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu.

 • Ważne! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią – będzie traktowany jak oryginał dokumentu.
  Tegoroczni maturzyści – termin dostarczenia kserokopii Świadectwa Dojrzałości mija w dniu 20 lipca 2024 r.
 • Kandydaci, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z biologii są zobowiązani przystąpić do zajęć wyrównawczych przygotowujących do podjęcia studiów, organizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. Za udział w zajęciach nie będą naliczane dodatkowe opłaty.

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Dietetyka – pobierz druk zaświadczenia.

 • Przesłanie skierowania w formie skanu następuje wyłącznie na prośbę Kandydata wysłaną na adres: rekrutacja@swsm.pl, po uprzednim wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.
 • Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego nie później niż do dwóch tygodni od złożenia dokumentów.

kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZW typu B (strony z danymi osobowymi i zapisem o szczepieniu) oraz oryginał do wglądu.

 • Informacja o szczepieniu odnotowana jest w Książeczce zdrowia dziecka i/lub u lekarza rodzinnego. Osoby urodzone w 1996 r. i później – powinny zostać objęte programem obowiązkowych szczepień noworodków przeciwko WZW typu B.Osoby urodzone w 1986 r. i później – powinny zostać objęte programem szczepień młodzieży w wieku 14 lat.
 • W przypadku, gdy kandydat nie był poddany w/w szczepieniu, zobowiązany jest do odbycia wymaganych szczepień i dostarczenia potwierdzenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia/książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (strona z danymi osobowymi oraz z aktualnym wpisem) oraz oryginał do wglądu.

 • W przypadku gdy Kandydat nie posiada ww. orzeczenia, zobowiązany jest do jego dostarczenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) oraz oryginał do wglądu.

potwierdzenie dokonania administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie nie jest wymagane w okresie trwania promocji).

oświadczenie kandydata.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Biuro Rekrutacji
Kontakt
Godziny otwarcia
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024 r.
 • niedziela
  nieczynne

Dostarcz dokumenty pocztą tradycyjną

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

Skompletuj kserokopie wymaganych poniżej dokumentów, a na swoim profilu rekrutacyjnym pobierz i podpisz dodatkowo: Kwestionariusz osobowy, Deklarację podjęcia nauki, Harmonogram płatności oraz Regulamin obowiązującej promocji oraz oświadczenia Kandydata.

Dokumentację prześlij pocztą tradycyjną na adres: Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Pamiętaj, że dostarczając nam kserokopie swoich dokumentów, jesteś zobowiązany do okazania do wglądu ich oryginałów wraz z dowodem osobistym, nie później niż podczas odbioru legitymacji.

Deklarację podjęcia nauki, harmonogram płatności oraz regulamin obowiązującej promocji, Kandydaci podpisują bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Cudzoziemcy

Osoby rekrutujące się na studia I stopnia niebędące Polakami zobowiązane są do dostarczenia dodatkowo:

Kserokopii Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym SWSM w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Badania przeprowadzane przez Globiana Medical Center, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice
 • będą refundowane do wyczerpania przyznanego limitu.
  Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 8:00 – 18:00 tel. 32 253 27 00
  Skierowanie na badania można uzyskać mailowo po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Skip to content