Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Polityka jakości

Polityka jakości

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, tak aby jej absolwenci byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi oraz spełniali oczekiwania zmieniającego się rynku pracy.

 

Najważniejszym celem Polityki Jakości jest spełnianie nie tylko aktualnych wymagań i oczekiwań stawianych przez studentów i pracodawców, ale także wychodzenie naprzeciw ich przyszłym potrzebom i aspiracjom. Dostrzegając systematycznie dokonujący się postęp Uczelnia stale dostosowuje swoją ofertę i program kształcenia do zmian zachodzących na rynku, celem wdrożenia najlepszych standardów kształcenia.

 

Polityka Jakości realizowana jest w oparciu o wdrożony Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego misją jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni oraz wypełnianie statutowych zadań na najwyższym dostępnym poziomie.

 

Jest to proces ciągły polegający na wdrażaniu nowych, a także doskonaleniu już funkcjonujących procedur i rozwiązań organizacyjnych. Źródłem informacji do rozwoju i doskonalenia Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia są opinie interesariuszy Uczelni, informacje zwrotne z monitorowanych procesów, a także implementowanie wypracowanych dobrych praktyki i modeli z instytucji szkolnictwa wyższego i otoczenia.

Cele, które przyświecają Wewnętrznemu Systemowi Jakości Kształcenia SWSM to:

zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia,

ciągłe doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczne monitorowanie, analizę, doskonalenie i modyfikowanie procesu dydaktycznego i programów kształcenia,

dbanie o najwyższą jakość obsługi studenta i nauczyciela,

optymalizacja funkcjonujących w Uczelni procesów związanych z kształceniem, jak również procesów wspomagających,

dobór wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej, zaangażowanej i otwartej na nowe wyzwania,

doskonalenie warunków kształcenia, wsparcie i tworzenie przyjaznej atmosfery nauczania,

umożliwianie studentom realizowania się w różnych formach aktywności poznawczej i społecznej,

utrzymywanie wysokiej jakości i dostępności infrastruktury,

sprawne zarządzanie oraz przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w ramach systemu jakości kształcenia.

Uczelnia działając zgodnie z przyjętą Polityka Jakości wspiera swoich studentów w osiąganiu opisanych dla poszczególnych kierunków studiów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Polityka Jakości Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach jest spójna z wizją i misją Uczelni.

Uczelniany zespół ds jakości kształcenia

Cele i zadania UZJK

Zakres  obowiązków
Uczelnianego  Zespołu  ds.  Jakości  Kształcenia

 

§1

Do obowiązków Uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia należy:

 1. wypełnianie misji i strategii Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 2. ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia poprzez określenie i wdrażanie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,
 3. przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia,
 4. przedstawianie Senatowi corocznego raportu z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia.

§2

Szczegółowe zadania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia

 1. opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni oraz sporządzanie harmonogramów ich wdrażania,
 2. opracowywanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni (m.in. wzory ankiet),
 3. przygotowywanie i koordynowanie badań ankietowych, z poszanowaniem zasad etyki i metodologii badań społecznych, w szczególności: dobrowolność, anonimowość, poufność oraz jawność wyników,
 4. opiniowanie programów kształcenia i  zakładanych efektów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wyników monitorowania karier absolwentów, opinii interesariuszy zewnętrznych,
 5. wspieranie rozwoju różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie,
 6. zapewnienie serwisu informacyjnego dotyczącego działań projakościowych za pośrednictwem strony www,
 7. opiniowanie  propozycji zmian w programach kształcenia,
 8. wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych (pracodawców, studentów i absolwentów),
 9. opiniowanie metod weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia,
 10. wnioskowanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowania (studenci i absolwenci),
 11. wnioskowanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów kształcenia,
 12. udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej.

§3

Szczegółowe zadania w zakresie  oceny jakości kształcenia

 1. monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach z zakresu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 2. analizowanie wyników  badań ankietowych, sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych,
 3. publikowanie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni,
 4. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów  do pracy zawodowej,
 5. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na wydziale,
 6. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych,
 7. monitorowanie procesu dyplomowania,
 8. monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej,
 9. monitorowanie harmonogramu i organizacji zajęć.

Ankietyzacja i rekomendacje

Kontakt

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

e-mail : uzjk@swsm.pl

Skip to content