Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Kosmetologia II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

498 zł / rata

Zasady przyjęć

Wymagane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów na kierunku Kosmetologia (studia II stopnia):

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia

 • Weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Absolwenci tego kierunku będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w trakcie trwania rekrutacji.

Absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk medycznych na specjalności Kosmetologia

 • np. zdrowie publiczne w specjalności Kosmetologia – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.
  W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 pkt ECTS (zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach).
  Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych.

Absolwenci kierunku fizjoterapia, farmacja, dietetyka, pielęgniarstwo lub lekarskiego

 • Dla absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku fizjoterapia, farmacja, dietetyka, pielęgniarstwo lub kierunku lekarskim dodatkowym wymaganym kryterium jest odbycie zajęć wyrównawczych zorganizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach lub udokumentowanie zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych), lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych) – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, uzyskania zaliczenia zajęć wyrównawczych zorganizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach lub dyplomu technika usług kosmetycznych/świadectwa studiów podyplomowych oraz w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk medycznych bez specjalności Kosmetologia

 • Dla absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych dodatkowym wymaganym kryterium formalnym jest udokumentowanie zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych), oraz obowiązkowe odbycie zajęć wyrównawczych zorganizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych.
  Absolwenci, u których braki kompetencyjne przekraczają 30 pkt. ECTS nie będą kierowani do odbycia obowiązkowych zajęć wyrównawczych, tym samym nie spełnią warunków przyjęcia na studia drugiego stopnia kierunku kosmetologia – weryfikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, dyplomu technika usług kosmetycznych/świadectwa studiów podyplomowych, oraz uzyskania zaliczenia zajęć wyrównawczych zorganizowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach.
  W sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia mogą ubiegać się kandydaci spełniający kryteria opisane w jednym z powyższych punktów.

 • Ponadto od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kryterium formalne, które musi spełnić kandydat to posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i suplementu do dyplomu potwierdzającego zaliczenie w programie języka angielskiego lub, alternatywnie, posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku braku posiadania ww. dokumentów przeprowadzony zostanie test kompetencyjny w zakresie znajomości języka angielskiego.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Skompletuj potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

Dotyczy absolwentów studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych z obszaru nauk medycznych w specjalności Kosmetologia (np. zdrowie publiczne w specjalności Kosmetologia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych z obszaru nauk medycznych w specjalności kosmetologia (np. zdrowie publiczne w specjalności Kosmetologia):

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

Dotyczy absolwentów kierunków: fizjoterapia, farmacja, dietetyka, pielęgniarstwo lub kierunku lekarskiego oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych, z obszaru nauk medycznych (np. zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, analityka medyczna) bez specjalności Kosmetologia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu do dyplomu oraz oryginał do wglądu.
 • kserokopia dyplomu Technika Usług Kosmetycznych i/lub
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii (oryginały do wglądu)

Potwierdzenie zaliczenia w programie studiów języka angielskiego

 • na podstawie suplementu do dyplomu bądź certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • W przypadku braku dostarczenia powyższych dokumentów, zostanie przeprowadzony test kompetencyjny w zakresie znajomości języka angielskiego.

Skompletuj pozostałe potrzebne dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

1 aktualne kolorowe zdjęcie, załączone w formie elektronicznej do formularza rekrutacyjnego, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (bez nakrycia głowy na jasnym tle).

 • Dołączenie zdjęcia do formularza jest warunkiem niezbędnym do przesłania i złożenia dokumentów. Załączone zdjęcie zostanie zweryfikowane i zaakceptowane przez pracowników Biura Rekrutacji.

zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Dietetyka – pobierz druk zaświadczenia.

 • Przesłanie skierowania w formie skanu następuje wyłącznie na prośbę Kandydata wysłaną na adres: rekrutacja@swsm.pl, po uprzednim wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.
 • Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego nie później niż do dwóch tygodni od złożenia dokumentów.

kserokopia dokumentu potwierdzającego odbycie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZW typu B (strony z danymi osobowymi i zapisem o szczepieniu) oraz oryginał do wglądu.

 • Informacja o szczepieniu odnotowana jest w Książeczce zdrowia dziecka i/lub u lekarza rodzinnego. Osoby urodzone w 1996 r. i później – powinny zostać objęte programem obowiązkowych szczepień noworodków przeciwko WZW typu B.Osoby urodzone w 1986 r. i później – powinny zostać objęte programem szczepień młodzieży w wieku 14 lat.
 • W przypadku, gdy kandydat nie był poddany w/w szczepieniu, zobowiązany jest do odbycia wymaganych szczepień i dostarczenia potwierdzenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia/książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (strona z danymi osobowymi oraz z aktualnym wpisem) oraz oryginał do wglądu.

 • W przypadku gdy Kandydat nie posiada ww. orzeczenia, zobowiązany jest do jego dostarczenia podczas pierwszego semestru nauki.

kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) oraz oryginał do wglądu.

potwierdzenie dokonania administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie nie jest wymagane w okresie trwania promocji).

oświadczenie kandydata.

Złóż osobiście dokumenty

Dostarcz dokumenty i dopełnij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.

Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Biuro Rekrutacji
Kontakt
Godziny otwarcia
 • poniedziałek
  08:00 – 16:00
 • wtorek
  08:00 – 16:00
 • środa
  09:00 – 17:00
 • czwartek
  08:00 – 16:00
 • piątek
  08:00 – 16:00
 • sobota
  08:00 – 16:00
 • 22.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 20.07.2024 r.
 • 27.07.2024 r.
 • 24.08.2024 r.
 • 31.08.2024 r.
 • 21.09.2024 r.
 • 28.09.2024 r.
 • niedziela
  nieczynne

Dostarcz dokumenty pocztą tradycyjną

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

Skompletuj kserokopie wymaganych poniżej dokumentów, a na swoim profilu rekrutacyjnym pobierz i podpisz dodatkowo: Kwestionariusz osobowy, Deklarację podjęcia nauki, Harmonogram płatności oraz Regulamin obowiązującej promocji oraz oświadczenia Kandydata.

Dokumentację prześlij pocztą tradycyjną na adres: Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Pamiętaj, że dostarczając nam kserokopie swoich dokumentów, jesteś zobowiązany do okazania do wglądu ich oryginałów wraz z dowodem osobistym, nie później niż podczas odbioru legitymacji.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym SWSM w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

Badania przeprowadzane przez Globiana Medical Center, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice

 

będą refundowane do wyczerpania przyznanego limitu.
Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 8:00 – 18:00 tel. 32 253 27 00
Skierowanie na badania można uzyskać mailowo po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Skip to content