Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Podstawowe informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach Programu ERASMUS +

 

 

1. Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

 

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych), doktoranckich;
 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów.

 

 

2. Dokąd można wyjechać?

 

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

 

Okres mobilności: od 2 do 12 miesięcy

 

Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności.

 

Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania.

 

Studenci otrzymają dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów lub odbywania praktyk za granicą. Wysokość dofinansowania UE przyznanego studentom zależy od kraju, w którym realizowana będzie mobilność.

Kraje uczestniczące w programie zostały podzielone na trzy następujące grupy:

Grupa 1 – kraje o wyższych kosztach utrzymania:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 14 (Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo)

Grupa 2 – kraje o średnich kosztach utrzymania:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)

Grupa 3 – kraje o niższych kosztach utrzymania:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Macedonia Północna, Serbia, Polska, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość stawek stypendium w Programie Erasmus + dla poszczególnych projektów znajdziesz w zakładce Ważne dokumenty.

Dla Kandydatów ubiegających się o kwalifikacje na wyjazd:

 

1. Ogólne zasady rekrutacji:

 

Rekrutacja chętnych na wyjazd w celu odbycia studiów zagranicznych odbywa się w następujących terminach:

 • na semestr zimowy: do 30 czerwca,
 • na semestr letni: do 30 października.

Osoby zgłaszające chęć wyjazdu powinny zapoznać się z warunkami kwalifikacyjnymi i wysokością obowiązujących stawek stypendialnych w danym projekcie przed podjęciem ostatecznej decyzji o uczestnictwie w programie – dokumenty dostępne w zakładce Ważne dokumenty.

 

Kwalifikacja studentów odbywa się po upłynięciu terminu składania wniosków, ogłoszonego przez Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+ na stronie internetowej SWSM. O przydziale miejsc na wyjazdy decyduje Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej, na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailowo na adres: erasmus@swsm.pl

 

2. Student ubiegający się o wyjazd na studia musi spełnić następujące warunki:

 • zgoda na realizację wyjazdu na okres min. 2 m-cy, maks. 12 m-cy,
 • zaliczenie minimum II semestru studiów,
 • średnia ocen za ostatnie dwa semestry studiów min. 4,0,
 • zatwierdzony plan sesji ostatniego przed wyjazdem semestru studiów.

 

Przy kwalifikacji studentów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • średnia ocen za ostatnie dwa semestry studiów
 • aktywność i praca na rzecz Uczelni, aktywność naukowa, społeczna, dodatkowe kwalifikacje
 • znajomość języka obcego potwierdzona ogólnie uznawanymi certyfikatami bądź oceną z ostatniego semestru z języka obcego
 • udział w Programie Erasmus+ po raz pierwszy
 • spełnienie kryterium dot. osoby z mniejszymi szansami
Podczas rekrutacji Kandydat, ubiegający się o kwalifikację na wyjazd, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
 • Wniosek aplikanta
 • Uzyskane certyfikaty językowe, (jeśli student takowe posiada)
 • Dodatkowo, mile widziane są dokumenty potwierdzające aktywność naukową, społeczną, bądź dodatkowe kwalifikacje zdobyte do chwili składania wniosku.
Skip to content