Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Informacje ogólne o stypendiach

W Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych.

 

Liczba i wysokość środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach jest uwarunkowana wielkością dotacji otrzymywanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (w tym zagranicznych), przy czym łączny okres, przez który przysługują świadczenia – bez względu na ich pobieranie przez studenta – wynosi:

12 semestrów z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:
 • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
14 semestrów na jednolitych studiach magisterskich, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.

W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

 

Do powyższych okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów (tj. urlopów od zajęć oraz urlopów z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów), z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.)

W związku z powyższym student starający się o stypendium czy zapomogę zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.

Stypendium ministra

Stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Kwestie przyznawania studentom stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe regulują przepisy:

 • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428)

Wnioski o stypendium ministra składane są za pośrednictwem Rektora uczelni w okresie od 1 do 25 października, wyłącznie elektronicznie poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). W związku z tym student starający się o stypendium ministra powinien w terminie do 13.09.2023 r. skontaktować się z kwesturą uczelni, gdzie otrzyma informację na temat dalszego postępowania.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024 dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03

Stypendium socjalne

Kto może się starać o stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą się starać wszyscy studenci pozostający w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekraczał w 2022 r. kwoty 1294,40 zł. netto. Dodatkowo studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny itp.) będą się mogli starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne składa w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Studenci, którzy pobierali już stypendium w semestrze zimowym, starający się o ponowne przyznanie stypendium w semestrze letnim składają uproszczony wniosek na semestr letni . Nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody.

Jaki okres jest podstawą do wyliczania dochodu

W semestrze zimowym przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych bierze się pod uwagę dochód z ostatniego roku kalendarzowego (aktualnie jest to 2022 r.).

 

W semestrze letnim podobnie – przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych bierze się pod uwagę dochód z okresu wskazanego przy ubieganiu się o stypendium w semestrze zimowym (czyli także dochody za 2022 r.)

 

W związku z tym, że od tego czasu do dnia składania wniosku o przyznanie stypendium sytuacja materialna i rodzinna mogła się zmienić, przewidziana została specjalna procedura uaktualniania sytuacji dochodowej i składu rodziny. Służy temu pojęcie dochodu utraconego i uzyskanego o którym piszemy poniżej.

Dochody których członków rodziny mam brać pod uwagę przy obliczniu dochodu

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody:

 • studenta,
 • małżonka a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek,
 • rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek.
Czy mogę rozliczać samodzielnie

Student może się ubiegać o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców czy opiekunów

– jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia) i spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek,
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

– lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki :

 • posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym (2022 r.),
 • posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym (2023 r.),
 • miesięczny dochód studenta w okresach, o których mowa w dwóch powyższych podpunktach – był wyższy lub równy kwocie 930,35 zł netto,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia).
Jakie dochody brać pod uwagę przy wyliczaniu dochodu do celów stypendialnych
 • Jako dochód do celów stypendialnych należy traktować:
 • przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (pełny katalog takich dochodów zamieszczony jest w załącznik nr 8).

Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się mnożąc liczbę ha przeliczeniowych, w których wyrażona jest powierzchnia użytków rolnych, przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wartość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2022 wynosi 5549,00 zł.

Jak obliczyć dochód

Przed złożeniem wniosku o stypendium należy ustalić czy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie uprawnia studenta do otrzymania stypendium socjalnego.

Najpierw należy policzyć dochód rodziny, który jest sumą dochodów członków rodziny (kwoty netto).

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych (aktualnie jest to 2022 r.) z uwzględnieniem dochodu uzyskanego lub utraconego. Liczy się go w następujący sposób:

 

Jeżeli członek rodziny miał dochód z danego źródła przez cały rok 2022 i otrzymuje go do dnia złożenia wniosku lub jeśli nie posiada już tego dochodu lecz nie mieści się on w katalogu odchodów utraconych to dochód ten dzieli się przez 12 miesięcy.

 

Jeżeli członek rodziny w trakcie roku 2022 (np. w marcu) uzyskał dochód z powodu (tzw. dochód uzyskany):

 • zakończenia prawa do urlopu wychowawczego,
 • uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

 

i nie utracił go do dnia składania wniosku to dochód ten dzieli się przez liczbę miesięcy z 2022 r., w których był uzyskiwany (np. przez 10).

 

Jeżeli członek rodziny po roku 2022 uzyskał nowy dochód z powodu, o którym mowa powyżej (tzw. dochód uzyskany) i nie utracił go do dnia składania wniosku – do jego przeciętnego dochodu z 2022 r. dodaje się dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód ten został uzyskany.

 

Jeżeli członek rodziny w dniu składania wniosku nie posiada dochodu, który posiadał w 2022 r. z powodu (tzw. dochód utracony):

 • uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
 • utraty zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 • wykreślenia z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utraty świadczenia rodzicielskiego,
 • utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

to takiego dochodu nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu dochodu do celów stypendialnych.

 

 • W powyższych przypadkach student załącza do wniosku Oświadczenie o utracie/uzyskaniu dochodu wypełnione w części, która go dotyczy.

Dochody członków rodziny należy zsumować a następnie podzielić przez liczbę członków rodziny.

 

Uwaga:

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Oświadczenie o odbytych studiach – (przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (dotyczy studentów nie wykazujących danych rodziców we wniosku o stypendium)

 

Dokumentami potwierdzającymi uzyskany dochód są:

 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30 e i f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zaświadczenie dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W przypadku nie uzyskania dochodu również wymagane jest stosowne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego. Kopie formularzy PIT można dołączyć do wniosku jako dokumenty uzupełniające.
 • Zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)– dot .osób do 26 roku życia. Od 1 sierpnia 2019 obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. W związku z tym studenci lub członkowie ich rodzin, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wypełniane przez każdego członka rodziny, który osiągał dochód.
 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonego w hektarach przeliczeniowych – w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (posiadania gospodarstwa rolnego – tj. obszaru gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowy)  . Do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

– oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

-gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

-gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z kolei ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w wyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach zawierające informację o formie opodatkowania (karta lub ryczałt), wysokości zapłaconego podatku (dot. karty podatkowej), wysokości przychodu i stawce podatkowej (dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z w/w działalności. – w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz zaświadczenie z właściwej instytucji – w przypadku uzyskiwania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. alimentów:
  – kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz kserokopia wyroku rozwodowego,
  – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące rzeczywistą wysokość alimentów płaconych przez członków rodziny studenta na rzecz osób spoza rodziny lub w przypadku otrzymywania niższych alimentów niż zasądzone,
  – zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub o bezskuteczności ich egzekucji
 • Kserokopie aktu urodzenia w przypadku dzieci do 7 roku życia (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenia o pobieraniu nauki członków rodziny studenta w wieku pomiędzy 7 a 26 rokiem życia.
 • Kopie aktu zgonu rodziców – jeśli dotyczy
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu – w roku złożenia wniosku – ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny (dotyczy studentów, których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600,00 zł).
 • Inne dokumenty (np. osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku).

 

W przypadku dołączania do wniosku kserokopii dokumentów, przy składaniu wniosku należy przedłożyć oryginały do wglądu.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium socjalne

Stypendia socjalne przyznawane są na semestr (5 miesięcy).

Ile będzie wynosiło stypendium

Kwota stypendium jest zależna od wysokości dochodu oraz od wysokości dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla studentów. Kwotę stypendium oblicza się jako różnicę pomiędzy podstawą naliczania, a przeciętnym miesięcznym dochodem przypadającym na osobę w rodzinie studenta.

Jak wygląda przykładowy wniosek o stypendium socjalne

Przykładowy wniosek dla opisanej sytuacji znajdziesz poniżej

Rodzina studentki Anny Kowalskiej składa się z czterech osób:
Studentka Anna (wnioskodawca) w 2022 r. nie miała żadnych dochodów, w marcu 2023 r. podjęła pracę w formie umowy zlecenia, którą posiada również w dniu złożenia wniosku.
Ojciec studentki pracuje nieprzerwanie w tym samym zakładzie pracy od 2017 r. oraz posiadał w 2022 r. i posiada nadal gospodarstwo rolne o wielkości 1,2 ha przeliczeniowego.
Matka studentki od 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego (stawka podatku wynosi 10%).
Brat studentki uczy się w szkole podstawowej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kto może się starać o stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy).

Student ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia wniosku. (zał. 5) Przykładowy wniosek znajdziesz poniżej.

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

2. Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych

 

3. Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art.119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności

 

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-sprawności;
 • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

4. Oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Na jaki okres przyznawane jest stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są na semestr (5 miesięcy).

Stypendium rektora

Kto może się starać o stypendium rektora

Stypendium rektora może być przyznane studentowi , który :

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen za ostatni rok studiów) tzn. uzyskał średnią co najmniej 4,40zaliczył wszystkie przedmioty w semestrach, za które wyliczana jest średnia do celów stypendialnych w pierwszym terminie; nie został ukarany karą dyscyplinarną, nie powtarza roku lub semestru studiów,)
  lub/i
 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i odpowiednio je udokumentuje (chodzi o osiągnięcia zdobyte w czasie poprzedniego roku nauki) i zaliczy rok nauki.

 

Podstawą ubiegania się o stypendium rektora jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Mogą go złożyć:

 • studenci studiów I stopnia – po ukończeniu drugiego, czwartego i szóstego semestru nauki (w przypadku studiów trwających 7 semestrów),
 • studenci na pierwszym roku studiów magisterskich jeśli rozpoczęli studia II stopnia w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia,
 • studenci studiów II stopnia – po ukończeniu pierwszego roku studiów,
 • przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

Jak policzyć średnią ocen do celów stypendialnych

Średnią do celów stypendialnych wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen końcowych z przedmiotów wskazanych w ramowym programie studiów, uzyskanych w poprzednim roku nauki studenta.
Średnią wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
(Średnią za ostatni rok nauki można sprawdzić w wirtualnym dziekanacie).

Za jakie dokładnie osiągnięcia student może się starać o stypendium rektora

Chodzi o osiągnięcia naukowe, artystyczne, np.:

 • czynny udział w kole naukowym (jednym lub więcej),
 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu),
 • publikacja naukowa,
 • udział w pracach naukowo-badawczych,
 • nagrody w konkursach naukowych i artystycznych, koncertach, przeglądach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy w olimpiadach,
 • czynny udział w warsztatach, plenerach, wystawach,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
 • praktyki, ukończone kursy i staże nieobjęte programem nauczania,
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych,
 • pobyt na stypendiach (np. ERASMUS).

UWAGA: dodatkowy punkt z tytułu czynnego udziału w pracach studenckich (w tym. np. za nieodpłatną pomoc w organizacji imprez uczelnianych: kulturalnych, naukowych itp.) może otrzymać wyłącznie student, który złożył wniosek o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej.

 

lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
 • udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata
 • udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy
 • udział w mistrzostwach Polski; pucharze Polski
 • udział w akademickich mistrzostwach
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych.

 

3. Oświadczenie o zgodności kopii dołączonych dokumentów z oryginałem (jeśli do wniosku dołączane są kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia)

 

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów II stopnia, zobowiązani są złożyć udokumentowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem zawierającym: datę ukończenia studiów pierwszego stopnia, wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o egzaminach/zaliczeniach poprawkowych złożonych w ostatnim roku studiów. Obowiązek ten nie dotyczy absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia w uczelni.

 

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych dołączają do wniosku stosowne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wraz z datą ich zdobycia.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów

Stypendia mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
Spośród studentów, którzy złożą wniosek o przyznanie stypendium rektora zostanie utworzona lista rankingowa. O pozycji w rankingu będzie decydowała sumaryczna ilość punktów zdobytych za średnią oraz/lub dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.Poza rankingiem stypendium rektora otrzymują studenci przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile będzie wynosiło stypendium

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora z funduszu stypendialnego nie może stanowić więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne i zapomogi. Wysokość stypendium jest uzależniona od miejsca, jakie student zajmie w rankingu najlepszych studentów.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium

Stypendium jest przyznawane studentowi na rok akademicki (tj. 10 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego: miesięcy sierpień i wrzesień). Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr stypendium przyznawane jest na semestr ( tj. 5 miesięcy).

Zapomoga

Kto może się starać o zapomogę

W szczególnych sytuacjach (np. śmierć członka rodziny, wypadek z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, pożar itp.) związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej, student może się starać o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi zaistniałą sytuację, na podstawie której student wnioskuje o przyznanie świadczenia.

 

2. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

3. Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zapomogę

Student może złożyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, które miało wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej.
Student może starać się o przyznanie zapomogi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Na jaki okres przyznawana jest zapomoga

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Student może ją otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Skip to content