Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

O Uczelni

Uczelnia

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest jedną z pierwszych niepublicznych specjalistycznych medycznych szkół wyższych w Polsce posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

 

Uczelnia powstała w 2008 roku i od tego czasu stale poszerza ofertę edukacyjną studiów medycznych na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym oraz prowadzi liczne szkolenia i kursy.

 

Misją Uczelni jest prowadzenie nowoczesnej praktycznej edukacji medycznej na kierunkach odpowiadających aktualnym trendom polskiego i europejskiego rynku pracy.

 

Dydaktyka prowadzona w SWSM nastawiona jest przede wszystkim na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych, dlatego zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach.

 

Programy nauczania tworzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  opiniowane są przez pracodawców potrafiących najlepiej określić, jakie kwalifikacje powinien posiadać absolwent.

 

Dużą rolę w tworzeniu prawa wewnętrznego Uczelni odgrywają Studenci zasiadający w Radzie Programowej, Radzie Bibliotecznej, Senacie, Komisji Stypendialnej i innych.

 

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna to obok wysoko cenionych pracowników naukowych, nauczyciele praktycy posiadający duże doświadczenie zawodowe w nauczanych kierunkach.

 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach posiadając uprawnienia szkoły publicznej, podlega polskiemu ustawodawstwu, rozporządzeniom i kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uczelnia uzyskała dotychczas pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunkach Kosmetologia I stopień, Dietetyka I stopień, Kosmetologia II stopień.

 

W 2015 roku uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Gastronomia.

 

Zobacz film o Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach

Misja

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna to pierwsza niepubliczna specjalistyczna wyższa szkoła medyczna na Śląsku, jedna z nielicznych w Polsce. Jej powstanie jest wynikiem współpracy wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych cieszących się krajową i międzynarodową sławą. Uznany zespół specjalistów, dostrzegając potrzebę elastycznego kształcenia w specjalnościach zawodów medycznych, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiego i europejskiego rynku pracy.  Pragnienie kształcenia w nowoczesny sposób doskonale przygotowanych teoretycznie i praktycznie absolwentów stanowi podstawę  sformułowania obecnej misji Uczelni.

 

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie specjalistów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku regionu i kraju.

 

SWSM łączy kształcenie z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, przestrzegania etyki, odpowiedzialności za ojczyznę, odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej. Wypełniając swoją misję SWSM kształtuje poczucie godności, patriotyzmu i znaczenia demokracji oraz właściwe postawy moralne i społeczne. SWSM buduje także kulturę kształcenia w ramach swojego otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Wizją  SWSM jest utrzymanie jak najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych.

Cel ten uczelnia wypełnia m.in. poprzez:

Zapewnienie właściwych warunków studiowania.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje specjalistycznymi pracowniami, posiada pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Posiada bibliotekę i czytelnię.

Koordynację i doskonalenie jakości programów.

W uczelni istnieje ciało kolegialne – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, dokonujący okresowej oceny programów, oraz dbający o dobór treści i metod nauczania.

Przekazywanie wiedzy określonej aktualnym programem nauczania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozwijanie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych.

Kształtowanie motywacji do rozwoju i samokształcenia.

Oprócz tradycyjnej metody oceniania, szkoła prowadzi również system akumulacji punktów ECTS – European Credit Transfer System. Studenci mają możliwość konsultacji z wykładowcami poza zajęciami objętymi planem nauczania. Dobre wyniki w nauce są nagradzane stypendiami naukowymi.

Dbałość o swobodę badań naukowych, m.in. poprzez tworzenie kół naukowych, organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dbałość o rozwój zawodowy i naukowy oraz systematyczną ocenę kadry nauczającej.

W ocenie kadry uczestniczą również studenci wypełniając ankiety tematyczne.

Kształtowanie wzorców etycznych.

Współpracę z otoczeniem społecznym, za którą odpowiedzialny jest konwent.

Jest  to organ kolegialny, składający się z przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych oraz regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego a także samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, jak również podmiotów sponsorujących działalność uczelni.

Czynny udział studentów w życiu szkoły.

Studenci posiadają swoich przedstawicieli w senacie i innych organach uczelni.

Integrację społeczności uczelni, m.in. poprzez działalność samorządu studenckiego.

Wspieranie zainteresowań kulturalnych i sportowych studentów.

Realizując swoją misję, Uczelnia wnosi trwały wkład w rozwój nauki i kultury, służy swemu otoczeniu, kształci studentów zgodnie z dorobkiem współczesnej nauki i praktyki.

SWSM jest otwarta na potrzeby miasta i regionu, dbając o tworzenie klimatu przyjaznego nauce i edukacji, pogłębia związki z otoczeniem gospodarczym i społecznym przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwija system edukacji ustawicznej budując kulturę kształcenia.

 

SWSM buduje wspólnotę profesjonalistów, społeczność ludzi, którzy wierzą w wartość wzajemnej współpracy.

 

Odpowiadając na wyzwania edukacyjne SWSM stale poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści programów studiów, zwiększa różnorodność form i trybów studiowania oraz stwarza studentom możliwość kształtowania indywidualnego toku studiów.

 

Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku pracy, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących temu rynkowi.

 

Realizując wyznaczoną misję i strategię rozwoju Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest:

  • uczelnią o wyspecjalizowanym obszarze działania.
  • uczelnią działającą lokalnie.
Skip to content