Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Wsparcie kształcenia

są to działania mające na celu dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta, tak aby zagwarantować mu pełny dostęp do nauki stwarzający możliwość wywiązywania się z jego obowiązków studenckich.

Formy wsparcia

Adaptacja zajęć:

 • możliwość nagrywania zajęć oraz wykładów;
 • możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
 • możliwość przyznania studentom z orzeczoną niepełnosprawnością limitu bezpłatnego korzystania z usług kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych.

Adaptacja warunków sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

 • wydłużenie czasu trwania zaliczeń i egzaminów;
 • możliwość rozłożenia egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej;
 • dostosowanie arkuszy zaliczeniowych i egzaminacyjnych (m.in. druk w powiększonej czcionce);
 • zastosowanie w trakcie zaliczenia lub egzaminu alternatywnej formy zapisu;
 • zmiany formy zaliczenia lub egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną.

Adaptacja toku studiowania:

 • przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów.

Adaptacja otoczenia, w których odbywają się zajęcia:

 • dostosowanie części budynków dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, podjazdy, sanitariat);
 • system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

Możliwość przyznania dodatkowych, indywidualnych zajęć uzupełniających lektorat z języka angielskiego lub języka polskiego.

Możliwość przyznania usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu wyposażonej m.in. w dyktafony.

Biblioteka

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadają zwiększony limit oraz okres wypożyczeń wynoszący:

 • do 3 książek na okres 4 tygodni
 • oraz do 2 czasopism na okres 4 tygodni.

Infrastruktura uczelni – udogodnienia

 

Studenci z niepełnosprawnością mogą korzystać z wielu udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia.

 

Obiekty dydaktyczne oraz administracyjne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dla studentów z niepełnosprawnością ruchową oraz osób słabosłyszących zajęcia i egzaminy odbywają się w miejscach wolnych od barier architektonicznych lub w salach wyposażonych w pętlę induktofoniczne. Podjazdy, korytarze, windy oraz węzły sanitarne umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne poruszanie się po budynku i uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz egzaminach. Sale wyposażone są w rzutniki oraz projektory wyświetlające powiększony obraz.

Dostosowany plan zajęć

Uczelnia SWSM dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję planu dostosowanego, który zakłada m.in.:

•    podjęcie działań mających na celu ograniczenie zbędnego przemieszczania się pomiędzy budynkami,
•    zapewnienie zajęć w siedzibie Uczelni – budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
•    zapewnienie zajęć w jednej sali – jeśli prowadzone zajęcia nie wymagają dostępu do pracowni specjalistycznych.

 

Dostosowany plan zajęć dedykowany jest przede wszystkim osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Zapewnienie powyższego planu uzależnione jest od:

•    rodzaju niepełnosprawności,
•    niepełnosprawności sprzężonej (posiadanie więcej niż jednego rodzaju niepełnosprawności),
•    zgłoszenia potrzeby adaptacji do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa

 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością:

  • może się o niego ubiegać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy);
  • wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.
 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zapomogi

Program Aktywny Samorząd

Program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Cel programu

 • Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością całkowitego wyeliminowania lub zmniejszenia istniejących barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, jak i również w ich dostępie do edukacji.

Moduł I

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II

 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie w SOW

Termin przyjmowania wniosków

 • 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

Źródło

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek”

Zapraszamy do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek” mieszczącego się na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26.

 

Informacja telefoniczna oraz rezerwacja miejsc:

tel. (32) 35-11-956

e-mail: ssm@sltzn.katowice.pl

www.ssm.sltzn.katowice.pl

Zapewnienie równych szans w dostępie do kształcenia

 

Zapewnienie równych szans w dostępnie do kształcenia studentom niepełnosprawnym bezpośrednio w procesie dydaktycznym dotyczy trzech równoważnych kwestii:

 1. odpowiedzialnego, świadomego podejścia studenta niepełnosprawnego
  (to Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje studia i decydujesz, czy potrzebujesz wsparcia w związku ze swoim stanem zdrowia),
 2. odpowiedniego wsparcia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  (przedstawienie propozycji możliwej współpracy w odpowiedzi na Twoje indywidualne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej),
 3. aktywnej współpracy kadry akademickiej
  (otwarta postawa środowiska uczelnianego zapobiega wykluczeniu studenta z pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym).

Podejmij kontakt, jeśli chcesz

Zapraszamy do podjęcia kontaktu przez kandydatów oraz studentów, którzy chcą:

 • uzyskać informacje o rodzajach wsparcia osób z niepełnosprawnoścą na SWSM,
 • zidentyfikować trudności w wypełnianiu obowiązków studenckich wynikających ze stanu zdrowia,
 • porozmawiać o wpływie swojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania,
 • ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego,
 • skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie szans na studiach;
 • z pomocą podjąć współpracę z wykładowcami bądź innymi pracownikami Uczelni w celu uwzględnienia przez nich swoich potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej.

 

UWAGA! Zajęcia odbywają się również poza główną siedzibą uczelni dlatego w przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania infrastruktury jak i odpowiedniego zniwelowania barier prosimy zwrócić się z tym problemem do pełnomocnika.

Powyższe działania mają na celu wsparcie studentów w osiągnięciu samodzielności i niezależności. Dostosowywanie procesu kształcenia nie może wiązać się z obniżeniem kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów.

 

Uzyskany przez niepełnosprawnego studenta dyplom ukończenia studiów niesie taką samą wartość jak wszystkich studentów, dlatego podejmowane działania powinny być jak najbardziej zbliżone do obowiązującej metody prowadzenia i zaliczania zajęć.

Artykuły
Skip to content