Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Standardy antydyskryminacyjne


Poradniki

Kontakt

mgr Magdalena Staniek
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Standardy antydyskryminacyjne

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Przyjęty dnia 18 grudnia 2018 roku na mocy Zarządzenia Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Nr 19R/SWSM/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia standardu antydyskryminacyjnego.

 

Kierując się przekonaniem o niezbywalnych i niepodzielnych prawach człowieka, które mają charakter uniwersalny i stosują się do wszystkich osób, stanowiąc jednocześnie skuteczne narzędzie budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowania innowacyjnej i społecznie odpowiedzialnej Uczelni;

 

podzielając wizję Uczelni jako miejsca wytyczającego nowe kierunki rozwoju myśli i kultury poprzez najwyższej jakości badania oraz kształcenie w atmosferze szacunku oraz poszanowania praw i wolności każdej osoby; Uczelni skutecznie przeciwstawiającej się dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;

 

podkreślając, że przemoc, nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry (rasę), religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, status majątkowy, stan zdrowia, tożsamość płciową i seksualną czy orientację psychoseksualną i inne – utrudniają lub uniemożliwiają wykorzystanie potencjału indywidualnego i społecznego, stanowiąc barierę w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu akademickim i w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;

 

jako cała społeczność akademicka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oświadczamy, że respektujemy obowiązujące w Polsce regulacje stojące na straży praw człowieka, chroniące przed dyskryminacją i przemocą oraz dążymy do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania.

 

Dlatego ustanawiamy niniejszy Standard antydyskryminacyjny jako obowiązujący w naszej Uczelni.

 

Podstawowy cel, jaki nam przyświeca, to dbanie o jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki. Działania te odnoszą się do takich obszarów jak: rekrutacja, kształcenie studentów i studentek, kształcenie kadry naukowej, badania i współpraca naukowa, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, współpraca ze społecznościami lokalnymi, zarządzanie uczelnią, działania marketingowe i promocyjne, działalność na rzecz osób studiujących, zarządzanie zasobami ludzkimi i inne.

 

Tym samym zobowiązujemy się do:

 

1) zapobiegania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;

2) reagowania na wszelkie ich formy;

3) promowania i prowadzenia działań systemowych na rzecz równego traktowania, adresowanych do całej społeczności Uczelni.

 

Zobowiązania te będziemy realizować poprzez:

1) umieszczenie regulacji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz wspierania równego traktowania w dokumentach strategicznych Uczelni

2) powołanie organu ds. równego traktowania (jednoosobowego lub kolegialnego), dysponującego odpowiednimi kompetencjami i środkami, umożliwiającymi realizację założeń Standardu antydyskryminacyjnego

3) stworzenie kompleksowego programu podnoszenia kompetencji antydyskryminacyjnych całej społeczności akademickiej (w tym w obszarze edukacji);

4) opracowanie i wdrożenie jasnej procedury diagnozowania, zgłaszania i reagowania na przypadkidyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;

5) podejmowanie działań wyrównawczych w celu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami, oraz wspierania grup szczególnie na nie narażonych;

6) monitoring i ewaluację działań antydyskryminacyjnych.

 

Dzięki realizacji powyższych zobowiązań:

1) wdrażamy standardy równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, obowiązujące w Unii Europejskiej, w tym w obszarze szkolnictwa wyższego;

2) ulepszamy kulturę nauczania i pracy poprzez zapewnienie wszystkim osobom związanym z Uczelnią bezpiecznego otoczenia, wolnego od dyskryminacji
i przemocy;

3) podnosimy jakość kształcenia i badań;

4) ograniczamy obszary wykluczenia społecznego, poprzez wspieranie we własnym środowisku grup narażonych na dyskryminację i przemoc, w tym przemoc motywowaną uprzedzeniami;

5) włączamy się w zmianę społeczną na rzecz zapobiegania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami, oraz promujemy
i wdrażamy najlepsze praktyki w tym zakresie;

6) zabezpieczamy harmonijny rozwój Uczelni we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

 

Informacja o wejściu w życie niniejszego Standardu antydyskryminacyjnego oraz wszelkich regulacji z nim związanych będzie upowszechniana poprzez: serwis www Uczelni www.swsm.pl/standardy-antydyskryminacyjne

Organizacje przeciwdziałające dyskryminacji

Wykaz polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji:
UNIWERSYTECKIE KLINIKI PRAWA

Osoby doświadczające dyskryminacji mogą uzyskać darmowe porady prawne również w uniwersyteckich klinikach prawa działających przy wydziałach prawa uniwersytetów w całej Polsce. Na stronie http://www.fupp.org.pl/ dostępna jest ogólnopolska lista klinik.

Skip to content