Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu
Podstawowe informacje dla studentów zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej w ramach Programu ERASMUS +

 

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych), doktoranckich;
 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów.

 

2. Dokąd można wyjechać?

 

Na praktykę zagraniczną można wyjechać do dowolnej organizacji publicznej lub prywatnej prowadzącej działalność na rynku pracy.

 

Dla poszczególnych kierunków praktyki należy zrealizować w miejscach, gdzie możliwa jest realizacja ramowego programu praktyki:

 

Kosmetologia:

 • salony kosmetyczne,
 • ośrodki i gabinety odnowy biologicznej,
 • centra urody i fitness,
 • fabryki produkujące kosmetyki.

 

Dietetyka:

 • szpital / hospicjum / sanatorium,
 • poradnia dietetyczna oraz dział żywienia w szpitalu,
 • poradnia chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych/ oddział endokrynologiczny w szpitalu / poradnia diabetologiczna,
 • szpital dla dorosłych (oddział szpitalny, kuchnia ogólna, dział żywienia),
 • szpital dziecięcy / żłobek / przedszkole,
 • restauracja/ punkty gastronomiczne,
 • dom opieki społecznej.

 

 

Student może samodzielnie znaleźć placówkę, w której chciałby odbywać praktykę lub skorzystać z oferty partnerów Uczelni.

 

Czas trwania praktyk: od 2 do 12 miesięcy

 

Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności.

 

Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania.

 

Studenci otrzymają dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów lub odbywania praktyk za granicą. Wysokość dofinansowania UE przyznanego studentom zależy od kraju, w którym realizowana będzie mobilność.

 

Kraje uczestniczące w programie zostały podzielone na trzy następujące grupy:

Grupa 1 – kraje o wyższych kosztach utrzymania:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 14 (Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo)

Grupa 2 – kraje o średnich kosztach utrzymania:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem z regionu 13 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)

Grupa 3 – kraje o niższych kosztach utrzymania:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Macedonia Północna, Serbia, Polska, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wysokość stawek stypendium w Programie Erasmus + dla poszczególnych projektów znajdziesz w zakładce Ważne dokumenty.

Dla Kandydatów ubiegających się o kwalifikacje na wyjazd:

 

Ogólne zasady rekrutacji:

 

1. Rekrutacja chętnych na wyjazd w celu odbycia praktyk zagranicznych odbywa się w następujących terminach:

 

 • w okresie letnim lipiec-wrzesień: do 30 marca
 • w okresie zimowym marzec-kwiecień: do 30 listopada

 

Osoby zgłaszające chęć wyjazdu powinny zapoznać się z warunkami kwalifikacyjnymi i wysokością obowiązujących stawek stypendialnych w danym projekcie przed podjęciem ostatecznej decyzji o uczestnictwie w programie – dokumenty dostępne w zakładce Ważne dokumenty.

 

Kwalifikacja studentów odbywa się po upłynięciu terminu składania wniosków, ogłoszonego przez Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+ na stronie internetowej SWSM. O przydziale miejsc na wyjazdy decyduje Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej, na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailowo na adres: erasmus@swsm.pl

 

 

 

2. Student ubiegający się o wyjazd na studia musi spełnić następujące warunki:

 

 • zgoda na realizację wyjazdu na okres min. 2 m-cy, maks. 12 m-cy,
 • zaliczenie minimum I semestru studiów,
 • zatwierdzony plan sesji ostatniego przed wyjazdem semestru studiów.

 

3. Przy kwalifikacji studentów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

 • średnia ocen za ostatnie dwa semestry studiów
 • aktywność i praca na rzecz Uczelni, aktywność naukowa, społeczna, dodatkowe kwalifikacje
 • znajomość języka obcego potwierdzona ogólnie uznawanymi certyfikatami bądź oceną z ostatniego semestru z języka obcego
 • udział w Programie Erasmus+ po raz pierwszy
 • spełnienie kryterium dot. osoby z mniejszymi szansami
Podczas rekrutacji Kandydat, ubiegający się o kwalifikację na wyjazd, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
 • Wniosek aplikanta,
 • Uzyskane certyfikaty językowe, (jeśli student takowe posiada),
 • Dodatkowo, mile widziane są dokumenty potwierdzające aktywność naukową, społeczną, bądź dodatkowe kwalifikacje zdobyte do chwili składania wniosku.
Skip to content