Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Dietetyka II stopnia

Forma

stacjonarna / niestacjonarna

Czas trwania

4 semestry

Poziom

II stopnia, magisterskie

Cena od

476 zł / rata

Sylwetka absolwenta

Koncepcja kształcenia na kierunku Dietetyka (studia II stopnia):

Zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia. Absolwent będzie przygotowany do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii.

W programie studiów zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie:

rozpoznania chorób żywieniowozależnych,

planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności,

analizy procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości i składu pożywienia,

kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,

oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia,

zapobiegania niedożywieniu,

prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej.

W wyniku realizacji specjalności absolwent pogłębi wybrane efekty kształcenia:

Żywienie kliniczne:

w wyniku realizacji specjalności absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania dietoterapii wybranych schorzeń,
ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia leczenia żywieniowego dojelitowego
i pozajelitowego.

Psychodietetyka:

w wyniku realizacji specjalności absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu dietoterapii wybranych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania psycho-pedagogicznego na pacjenta.

Ziołolecznictwo i suplementacja:

w wyniku realizacji specjalności absolwent  pogłębi wiedzę i umiejętności
z zakresu dietoterapii wybranych schorzeń
ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania terapii ziołolecznictwem i suplementacją.

Zawód dietetyk

Podstawa kształcenia

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu dietetyka odbywa się w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, opartych na standardach nauczania rekomendowanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. W myśl standardów nauczania dotyczących studiów drugiego stopnia oraz założeń Procesu Bolońskiego, po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia z zakresu dietetyki lub kierunków pokrewnych.

Klasyfikacja zawodowa

Podstawa kształcenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) dietetyk jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228401.

Zakres uprawnień zawodowych

Przygotowywany projekt ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia – projekt z dnia 29.01.2004r. reguluje zakres tych czynności. Wg § 2.ust.1 tego projektu wykonywanie zawodu dietetyka polega na:

planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;

stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;

planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;

samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;

nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;

kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;

prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;

uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;

rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;

ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;

prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;

udzielaniu porad dietetycznych;

prowadzeniu edukacji żywieniowej.

Ponadto, wykonywanie zawodu dietetyka przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe polega (za § 2.ust.2), obok działań wymienionych powyżej, na:

prowadzeniu samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych jak i chorych;

pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki oraz prowadzeniu szkolenia i staży zawodowych w ramach podnoszenia kwalifikacji;

planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych;

planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia.

Możliwości pracy zawodowej

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra Dietetyki będą:

poradnie dietetyczne, poradnie chorób metabolicznych, szpitale,

zakłady zbiorowego żywienia: domy opieki, przedszkola, żłobki, stołówki szkolne, sanatoria, hospicja,

placówki doradztwa żywieniowo-dietetycznego,

catering i gastronomia,

ośrodki sportowe, kluby fitness, siłownie,

zakłady produkcji preparatów żywieniowych i suplementów diet,

czasopisma medyczne.

Cel kształcenia

W związku z  wymienionymi powyżej  kwalifikacjami, główne cele kształcenia, oparte  o analizę aktualnych potrzeb na rynku pracy to:

przekazanie pogłębionej wiedzy medycznej o funkcjonowaniu człowieka w zdrowiu i chorobie;

przedstawienie ścisłego związku dietetyki z naukami medycznymi, co pozwoli na harmonijne współdziałanie z lekarzem oraz innymi specjalistami;

przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki niezbędnej do świadomego wykonywania zawodu oraz kontaktów ze specjalistami wykonującymi pokrewne zawody, wykształcenie umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania usług dietetycznych oraz poradnictwa żywieniowego zgodnie z rozpoznaniem potrzeb danej osoby;

przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie rynku usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług dietetycznych;

wykształcenie kompetencji przygotowujących do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dalszej edukacji (w tym do podjęcia studiów III -go stopnia);

wykształcenie kompetencji  w zakresie relacji interpersonalnych pozwalających na nawiązywanie i utrzymywanie właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz przygotowanie do pełnienia funkcji edukatora zdrowia i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Skip to content