Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Stypendium dla niepełnosprawnych

Kto może się starać o stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy).

 

Student może ubiegać się o to stypendium jeśli studiował przez okres nie dłuższy niż ten, o którym piszemy w informacjach ogólnych.

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.
W pierwszej kolejności składa się wniosek elektroniczny (wraz z załącznikami) za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu a po uzyskaniu statusu „do druku” – w wersji papierowej. Można go wysłać pocztą tradycyjną, przekazać do Kwestury za pośrednictwem dziekanatu w zamkniętej kopercie lub bezpośrednio w Kwesturze ( 3 piętro pok.3.60)

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

2. Zgoda studenta na przetwarzanie danych osobowych

 

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art.119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności

 

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-sprawności;
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

4. Oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Na jaki okres przyznawane jest stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są na jeden semestr (5 miesięcy).

Skip to content