Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kursy i szkolenia

Kontakt

Więcej

Zwiń menu

Stypendium rektora

Kto może się starać o stypendium rektora

Stypendium rektora może być przyznane studentowi , który :

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen za ostatni rok studiów) tzn. uzyskał średnią co najmniej 4,40 i zaliczył wszystkie przedmioty w semestrach, za które wyliczana jest średnia do celów stypendialnych w pierwszym terminie; nie został ukarany karą dyscyplinarną, nie powtarza roku lub semestru studiów,)
  lub/i
 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i odpowiednio je udokumentuje (chodzi o osiągnięcia zdobyte w czasie poprzedniego roku nauki) i zaliczy rok nauki.

 

Podstawą ubiegania się o stypendium rektora jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Mogą go złożyć:

 • studenci studiów I stopnia – po ukończeniu drugiego, czwartego i szóstego semestru nauki (w przypadku studiów trwających 7 semestrów),
 • studenci na pierwszym roku studiów magisterskich jeśli rozpoczęli studia II stopnia w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia,
 • studenci studiów II stopnia – po ukończeniu pierwszego roku studiów,
 • przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Kiedy i jak należy złożyć wniosek o stypendium

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

 

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się w pierwszej kolejności za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu (zakładka wnioski – pomoc materialna) a po uzyskaniu statusu „do druku” – w wersji papierowej. Można go wysłać pocztą tradycyjną, przekazać do Kwestury za pośrednictwem dziekanatu w zamkniętej kopercie lub bezpośrednio w Kwesturze ( 3 piętro pok.3.60)

Jak policzyć średnią ocen do celów stypendialnych

Średnią do celów stypendialnych wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen końcowych z przedmiotów wskazanych w ramowym programie studiów, uzyskanych w poprzednim roku nauki studenta.
Średnią wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
(Średnią za ostatni rok nauki można sprawdzić w wirtualnym dziekanacie).

Za jakie dokładnie osiągnięcia student może się starać o stypendium rektora

Chodzi o osiągnięcia naukowe, artystyczne, np.:

 • czynny udział w kole naukowym (jednym lub więcej),
 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu),
 • publikacja naukowa,
 • udział w pracach naukowo-badawczych,
 • nagrody w konkursach naukowych i artystycznych, koncertach, przeglądach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy w olimpiadach,
 • czynny udział w warsztatach, plenerach, wystawach,
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
 • praktyki, ukończone kursy i staże nieobjęte programem nauczania,
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych,
 • pobyt na stypendiach (np. ERASMUS).

Dodatkowy punkt z tytułu czynnego udziału w pracach studenckich (w tym. np. za nieodpłatną pomoc w organizacji imprez uczelnianych: kulturalnych, naukowych itp.) może otrzymać wyłącznie student, który złożył wniosek o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej.

 

lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
 • udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata
 • udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy
 • udział w mistrzostwach Polski; pucharze Polski
 • udział w akademickich mistrzostwach

 

UWAGA: Od roku akademickiego 2025/2026 będą obowiązywały nowe kryteria punktowania osiągnięć. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po skonsultowaniu zmian z Samorządem Studenckim

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1. Oświadczenie o odbytych studiach – (Przykładowe oświadczenie znajdziesz poniżej)

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych.

 

3. Oświadczenie o zgodności kopii dołączonych dokumentów z oryginałem (jeśli do wniosku dołączane są kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia)

 

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów II stopnia, zobowiązani są złożyć udokumentowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem zawierającym: datę ukończenia studiów pierwszego stopnia, wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o egzaminach/zaliczeniach poprawkowych złożonych w ostatnim roku studiów. Obowiązek ten nie dotyczy absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia w uczelni.

 

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych dołączają do wniosku stosowne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wraz z datą ich zdobycia.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów

Stypendia mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
Spośród studentów, którzy złożą wniosek o przyznanie stypendium rektora zostanie utworzona lista rankingowa. O pozycji w rankingu będzie decydowała sumaryczna ilość punktów zdobytych za średnią oraz/lub dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

 

Poza rankingiem stypendium rektora otrzymują studenci przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile będzie wynosiło stypendium

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora z funduszu stypendialnego nie może stanowić więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne i zapomogi. Wysokość stypendium jest uzależniona od miejsca, jakie student zajmie w rankingu najlepszych studentów.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium

Stypendium jest przyznawane studentowi na rok akademicki (tj. 10 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego: miesięcy sierpień i wrzesień). Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr stypendium przyznawane jest na semestr ( tj. 5 miesięcy).

Skip to content